Quen somos Produtos Localización Contacto

NOTIFICACIÓN de acordo co DL núm.196, do 30-06-2003 

Amable visitante,  de acordo co art.13 do DL núm.196 do 30-6-2003, desexamos informalo de que os seus datos persoais, incluído o enderezo de correo electrónico, que vostede enviará espontaneamente ao enderezo de correo electrónico:info@comsynor-sl.com ou a través dun dos formularios presentes neste sitio, serán obxecto de tratamento por parte de Comsynor, S.L. no respecto da normativa citada anteriormente. 

Segundo as normas do DL núm. 196/2003, o tratamento dos datos efectúase no respecto dos principios de corrección, lexitimidade, transparencia e de tutela da súa reserva e dos seus dereitos.  

Comsynor, S.L. desexa informar ao cliente do seguinte: 

Os datos persoais do cliente comunicados con ocasión de relacións comerciais e/ou polo desenvolvemento de actividades promocionais ou na formación de relacións contractuais, serán tratados:  a) Con fins funcionais para o cumprimento de obrigas fiscais, contables e de lei; con fins de simple intercambio de información e de contactos de natureza comercial, é dicir, para a xestión de negociacións precontractuais en función dunha eventual solicitude da súa parte de aproveitar as ofertas de Comsynor, S.L.; con fins de cumprimento das obrigas que emanen dos contratos estipulados coa clientela; para o abastecemento de produtos e accesorios, asistencia, substitución, reparación inclusive postvenda; xestión e administración de clientela, pedidos, envíos, emisión de facturas ou control de solvencia.  b) Con fins relacionados coa actividade comercial (mercadotecnia e publicidade, actividades promocionais e información sobre futuras iniciativas comerciais, innovación dos servizos ofrecidos).

Os datos comunicados polo cliente poderán ser comunicados a asesores fiscais e a bancos para a xestión dos ingresos e dos pagamentos derivados da execución do contrato autorizado.

Os datos poderanse comunicar ademais como consecuencia de inspeccións ou controis aos entes dispostos para a verificación do regular cumprimento das obrigas civís e fiscais. 

A asignación dos datos persoais esenciais previstos no punto a) é obrigatoria con vistas aos cumprimentos das obrigas de lei e/ou á instauración e/ou cumprimento da relación contractual. Faltando a asignación dos datos previstos no punto a) será imposible instaurar e/ou iniciar a relación contractual. 

A asignación dos datos persoais previstos no punto b) é facultativa e funcional para proporcionar un servizo mellor á clientela. No caso de rexeitamento non haberá consecuencias. 

Os datos persoais que teñen que ver co cliente poderán ser obxecto de comunicación a outras sociedades para os mesmos fins previstos máis arriba ou a suxeitos externos de servizos especializados en:  - Xestión de software, hardware, sistemas telemáticos e informativos.  - Actividades de elaboración e arquivamento de datos.  - Actividades de impresión, transmisión, empaquetado, transporte e clasificación dos bens para a clientela.  En calquera caso, as operacións de tratamento efectuaranse tanto manualmente como coa axuda de medios informáticos e telemáticos.

Os datos, en efecto, poderanse conservar tanto en arquivos de papel como en arquivos electrónicos, de xeito que permitan, alí onde sexa preciso, a identificación e a selección de datos engadidos, por un tempo que non exceda a duración e as necesidades do tratamento.

O tratamento será efectuado directamente pola organización do titular, coa axuda dos propios encargados.  Isto terá lugar con lóxicas estreitamente relacionadas cos fins indicados e con modalidades que garantan a seguridade e a reserva dos propios datos, a través da adopción de medidas idóneas para impedir a alteración, a cancelación, a destrución, o acceso non autorizado ou o tratamento non consentido ou non conforme ás finalidades da recolección.

O visitante é consciente do feito de que a transmisión de datos a través de Internet non pode alcanzar niveis de seguridade absolutos; polo tanto, é obriga deste comprobar a corrección dos datos persoais relativos á súa persoa e, eventualmente, rectificalos, actualizalos ou, en calquera caso, modificalos ao longo do tratamento. Comsynor, S.L. non pode, en efecto, considerarse obrigada a outra prestación que non sexa a puntual e correcta aplicación dos estándares de seguridade impostos pola normativa en vigor. 

Titular do tratamento dos datos, obxecto da presente notificación é: Comsynor, S.L. Contactando directamente co titular do tratamento será posible coñecer o nome do responsable do tratamento e dos encargados autorizados que traballan ou colaboran coa Comsynor, S.L. . Lémbraselle que calquera persoa que envíe os seus propios datos persoais poderá en calquera momento exercitar os dereitos recoñecidos polo art. 7 do DL 196/2003 do cal se cita o texto a seguir: 

Art.7  (Dereito de acceso aos datos persoais e outros dereitos). 

1. O interesado ten dereito a obter a confirmación da existencia ou non de datos persoais que se refiran á súa persoa, malia non estaren aínda rexistrados, e á súa comunicación en forma intelixible.  

2. O interesado ten dereito a obter a indicación:  a) da orixe dos datos persoais,  b) dos fins e modalidades do tratamento,  c) da lóxica aplicada no caso de tratamento efectuado coa axuda de instrumentos electrónicos,  d) dos extremos identificativos do titular, dos responsables e do representante designado de acordo co artigo 5, punto 2,  e) dos suxeitos e das categorías de suxeitos aos que se lles poden comunicar os datos persoais ou que poden chegar a coñecelos na calidade de representante designado no territorio do Estado, de responsables ou encargados.

3. O interesado ten dereito a obter:  a) a actualización, a rectificación ou ben, cando lle interese, a integración dos datos,  b) a cancelación, a transformación de forma anónima ou do bloqueo dos datos tratados violando a lei, incluídos aqueles cuxa conservación non é necesaria en relacións aos fins polos que foron recollidos ou tratados sucesivamente,  c) a atestación de que as operacións das letras a) e b) foron postas en coñecemento, tamén no que refire ao seu contido, daqueles a quen lle foron comunicados ou difundidos os datos, excepto no caso de que tal cumprimento se revele imposible ou comporte un uso de medios manifestamente desproporcionado con respecto ao dereito tutelado.

4. O interesado ten dereito a oporse, en todo ou en parte:  a) por motivos lexítimos, ao tratamento dos datos persoais que se refiren á súa persoa, aínda que sexan pertinentes para o fin da súa recolección;  b) ao tratamento de datos persoais que se refiren á súa persoa con fins de envío de material publicitario ou de venda directa ou para o cumprimento de investigacións de mercado ou de comunicación comercial.   Para exercer os dereitos previstos no art. 7 do DL 196/2003, resumidos máis arriba, o interesado deberá enviar unha solicitude escrita dirixida a:

Comsynor, S.L. con sede legal en Carretera Nacional 550, Porriño-tuy – Eidos 36418, Porriño (Pontevedra)

Componentes y Systemas del Noroeste, S.L.
Todos os dereitos reservados© 2010
Aviso Legal :: Privacidade
IGAPE Xunta de Galicia