Quen somos Localización Contacto

1. INFORMACIÓN LEGAL E ACEPTACIÓN
Comsynor, S.L., con domicilio social en Carretera Nacional 550, Porriño-Tui - Eidos 36418, Porriño (Pontevedra), é o titular do dominio de Internet de segundo nivel www.comsynor-sl.com. Ademais, Comsynor, S.L., facilita unha forma de comunicación directa cos nosos clientes a través do noso formulario de Contacto.

A utilización do Portal atribúe a condición de usuario do Portal (en adiante o Usuario) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. A prestación do servizo do Portal ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se encontre conectado ao Portal ou a algún dos servizos que a través do mesmo se facilitan. O Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que propoña utilizar o Portal, xa que este e as súas condicións de uso, recollidas no presente Aviso Legal, poden sufrir modificacións. Así mesmo, poden existir disposicións normativas de obrigado cumprimento que regulen as relacións electrónicas entre o Usuario e Comsynor, S.L., polo que o Usuario debe coñecer, en todo momento, o contido das mesmas.

Algúns servizos do Portal accesibles para os usuarios de Internet poden estar sometidos a condicións particulares, regulamentos e instrucións que, no seu caso, substitúen, complementan e/ou modifican o presente Aviso Legal e que deberán ser aceptadas polo Usuario antes de iniciarse a prestación do servizo correspondente.

2. CONDICIÓNS DE USO DO PORTAL
2.1. Uso correcto do Portal

O Usuario obrígase a utilizar o Portal e calquera dos servizos accesibles a través do mesmo de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal. A utilización indebida ou non autorizada, así como os danos ou prexuízos que se poidan ocasionar como consecuencia do incumprimento de dita obrigación, dará lugar ás accións que legalmente correspondan e, no seu caso, ás responsabilidades que de dito exercicio se deriven.

Queda expresamente prohibido o uso do Portal con fins que sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, equipos de comunicacións, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software), ben sexan propiedade de Comsynor, S.L. ou de terceiros.

A título meramente enunciativo e non limitativo, o Usuario comprométese expresamente a absterse de levar a cabo calquera das actividades seguintes:

Reproducir, copiar, vender, distribuír, difundir, publicar, transformar ou modificar os Contidos, a non ser que conte coa autorización de Comsynor, S.L. ou do titular dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Destruír, alterar, inutilizar ou danar os datos ou documentos electrónicos deste portal ou de terceiros.

Obstaculizar ou impedir o acceso de outros Usuarios ao Portal e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos a través dos cales se prestan ditos servizos, así como realizar accións susceptibles de danar, inutilizar ou xerar erros neses recursos.
Utilizar o Portal para intentar acceder a áreas restrinxidas dos sistemas de información ou para intentar aumentar o nivel de privilexios.

Introducir por calquera medio programas, malware, macros, applets, controles ActiveX ou calquera outro código susceptible de causar alteración nos Contidos e sistemas informáticos do Portal ou dun terceiro.

Incitar ou promover, a través do Portal ou dos servizos accesibles a través do mesmo, accións delituosas, denigrantes, difamatorias, ofensivas ou, en xeneral, contrarias á Lei ou á orde pública.

Inducir ou promover, a través do Portal ou dos servizos accesibles a través do mesmo, actuacións ou ideas discriminatorias por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou crenzas.
Dáse por entendido que o uso deste portal supón a aceptación irrevogable destas condicións antes descritas.

Componentes y Systemas del Noroeste, S.L.
Todos os dereitos reservados© 2010
Aviso Legal :: Privacidade
IGAPE Xunta de Galicia